Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hana Caltová, MBA

Všestranné zkušenosti v práci s lidmi Hana získávala v průběhu dlouholetého působení v mezinárodním obchodě, kdy měla příležitost rozvíjet obchodní týmy v Evropě a Asii. HR chápe jako zkratku pro human relations a od roku 2016 pečuje o lidské vztahy v Kofole. Jejím cílem je rozvíjet tyto vztahy na evropské úrovni, a to s respektem k tomu, co vybudovali její předchůdci, s odkazem k tradičním lidským hodnotám i současným trendům tak, aby se stávaly významným přínosem k plnění snů a plánů rodiny Kofola.

 V rámci programu BeEager aneb Co tě ve škole nenaučí se věnuje kariérnímu mentoringu studentů a absolventů VŠ. Absolvovala studium MBA in Executive Leadership a na své cestě se drží afrického přísloví: Chceš-li jít rychle, jdi sám. Chceš-li dojít daleko, pojďme společně.

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová

Dana Dluhošová má dlouholeté pedagogické zkušenosti s výukou manažerů, řadu let působila jako vedoucí katedry financí na fakultě, dále jako děkanka a proděkanka fakulty. Po celý svůj profesní život se věnuje zejména problematice finančního řízení a rozhodování jak nefinančních, tak finančních institucí. Publikačně a výzkumně se zabývala problematikou finančních analýz, měření finanční výkonnosti, nákladů a kalkulací, oceňování podniku.

Ing. Jiří Franek, Ph.D.

Jiří vede modul Řízení změn a znalostní management od roku 2017. Je vědeckým tajemníkem na katedře podnikohospodářské a vyučuje v předmětech zaměřených na diagnostiku a analýzu podniku pro české i zahraniční studenty. Absolvoval stáže ve Finsku, Lichtenštejnsku a Velké Británii. Působil jako externí konzultant v poradenské společnosti. V modulu řízení změn a znalostní management se společně s lektory zaměřuje na propojení teorie a nejlepší praxe. Jeho vědecký zájem zahrnuje taktéž manažerské a vícekriteriální rozhodování a byl rovněž členem řady vědeckých projektů GAČR.

Ing. Petr Gurný, Ph.D.

Petr vyučuje v rámci českých i anglických programů MBA již více než deset let. Je vedoucím Katedry financí na Ekonomické fakultě VŠB -TU Ostrava a odborně se věnuje hlavně oceňování firem, korporátním financím a risk managementu. Je autorem desítek odborných článků a publikací a byl řešitelem nebo členem řešitelského kolektivu v mnoha výzkumných projektech. V praxi se věnuje zejména zpracováním oceňovacích posudků a analýz.

prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.

Jana Hančlová se věnuje výuce MBA již 8 let. Je profesorkou v oboru Systémové inženýrství a informatika a zabývá se výzkumnými metodami a jejich aplikacemi v praxi. Profiluje se v oblasti ekonometrického modelování, operačního výzkumu, zejména při hodnocení a analýze efektivnosti produkčních jednotek. Na Ekonomické fakultě VŠB - TUO působí již 34 let jako pedagog, výzkumný pracovník, ale působí i jako proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia. 

prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA

Prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA působí jako vedoucí Katedry managementu na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. K oblastem jejího profesního zájmu patří problematika řízení lidských zdrojů a managementu. V těchto oblastech se věnuje nejen pedagogické, vědecké a publikační, ale i lektorské činnosti. Je profesorkou v oboru podniková ekonomika a management a autorkou či spoluautorkou řady článků v odborných časopisech, příspěvků na konferencích, monografií a učebních textů.

Ing. Jan Kadlec

Jan Kadlec řeší globální marketing u dodavatele automobilového osvětlení, společnosti Varroc Lighting Systems. Je svorníkem mezi týmy vývoje a obchodu.  Za jeho působení firma zdvojnásobila svůj obrat, rozšířila počet zákazníků a zmodernizovala své produktové portfolio. Ve svém předchozím působení v Tatře byl při zrodu revoluční produktové řady Phoenix a podílel se na přerodu firmy směrem k zákaznické orientaci a nabídce hodnoty. Vystudoval Marketing a obchod na Ekonomické fakultě VŠB - Technické univerzity v Ostravě.

Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.

Ing. Kateřina Kashi, Ph.D. působí jako odborný asistent Katedry managementu na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. K oblastem jejího profesního zájmu patří zejména problematika manažerských dovedností, managementu a řízení lidských zdrojů. Ve zmíněných oblastech se věnuje jak pedagogické, tak vědecké a publikační činnosti. Je doktorkou v oboru podniková ekonomika a management a autorkou či spoluautorkou článků v odborných časopisech, příspěvků na konferencích apod. Svou praxi získala mimo jiné i v USA, kde deset let žila.

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.

Martin vyučuje manažery již 20 let. Je profesorem ekonomie se zaměřením na makroekonomii, metodologii a vývoj ekonomie, krátce pracoval též jako analytik v bankovním sektoru. Řadu let byl proděkanem fakulty, nyní působí v poradních orgánech Grantové agentury ČR a vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Je rovněž členem vedení CAMBAS – České asociace MBA škol. Má bohaté pedagogické a odborné zkušenosti z vysokých škol v Evropě a Asii.

Ing. Martina Novotná, Ph.D.

Volitelný modul Kapitálové trhy a bankovnictví umožní účastníkům posoudit možnosti využití finančních trhů k získávání kapitálu, rozumět základním druhům cenných papírů, naučit se principům investování v kontextu psychologie a posoudit význam etického chování na finančních trzích. Studenti získají přehled o fungování bankovního systému a seznámí se s jednotlivými bankovními produkty s důrazem na inovace v bankovnictví. Po absolvování budou účastníci schopni posoudit současnou situaci a trendy na světových finančních trzích. Získané znalosti mohou být využity při jednání s bankami, investování či získávání prostředků na kapitálových trzích.

Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.

Petr Rozehnal působí jako vedoucí Katedry aplikované informatiky na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Profesně se věnuje problematice efektivní aplikace informačních technologií do byznys procesů organizace. Ve výuce i v publikační činnosti se zabývá IT rámci pro oblast řízení informačních technologií ITIL, COBIT a uplatněním podnikové architektury. Je dlouholetým členem organizace ISACA ve statusu Academic Advocate. Působil jako řešitel nebo člen týmů v řadě projektů. Podílel se na analýzách v oblasti procesního řízení nebo jako konzultant implementace IT.

doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.

Vojtěch Spáčil je děkanem Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Předtím působil dlouho dobu jako vedoucí katedry marketingu a obchodu. K oblastem jeho profesního zájmu patří problematika měření spokojenosti zákazníků a spotřebitelské angažovanosti. Jako projektový manažer a analytik realizoval více než 250 marketingových výzkumů pro společnosti jako například UNILEVER, Heineken, Arcelor Mittal, Walmark, České dráhy. Poskytuje rovněž marketingové poradenství. Je držitelem holandských marketingových certifikátů NIMA-A a NIMA-B. Absolvoval stáž u britské výzkumné agentury TN AGB v Londýně.

Ing. Lenka Spáčilová, Ph. D.

Lenka Spáčilová se začala věnovat vzdělávání manažerů už počátkem 90. let jako lektorka švýcarské vzdělávací nadace TRANSFER. Na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, kde působí jako odborná asistentka na katedře ekonomie, se specializuje především na mikroekonomii.  Několik let se věnovala také výuce Manažerské ekonomie pro studenty prezenčního studia a se vznikem programu MBA na Ekonomické fakultě VŠB-TUO se zapojila do výuky tohoto předmětu také v rámci těchto kurzů.

Dr. Ing. Petr Řeháček

Dr. Ing. Petr Řeháček se zabývá projektovým managementem, systémovými analýzami a projekty z oboru systémového inženýrství. Je autorem mnoha článků a publikací. Své praktické zkušenosti čerpá nejen z tuzemska, ale i ze zkušeností zahraničních firem. Jako lektor je více zaměřen na praxi, výuka probíhá na praktických příkladech a účastníci mají možnost prezentovat a oponovat projekty a tím získávají vícenásobnou kvalifikovanou zpětnou vazbu.

Ing. Hana Štverková, Ph.D., MBA, LL.M.

Ing. Hana Štverková, Ph.D., MBA, LL.M. působí jako vedoucí Katedry podnikohospodářské na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. K oblastem jejího profesního zájmu patří problematika podnikové ekonomiky, zejména malých a středních podniků, start-upů,  podnikavosti a řízení jakosti. V těchto oblastech se věnuje nejen pedagogické, vědecké a publikační, ale i lektorské činnosti. Je doktorkou v oboru podniková ekonomika a management a autorkou či spoluautorkou řady článků v odborných časopisech, příspěvků na konferencích, monografií a učebních textů a aktivně se podílí  na národních i mezinárodních projektech.

Ivana Watson, MSc.

Ivana má dvacetileté zkušenosti z řízení lidských zdrojů v mezinárodních společnostech, a to včetně regionálních rolí v Evropě a Africe. Pracovala ve společnostech Tetra Pak, Toyota, Rockwell Automation, Abbott Laboratories. Jako HR Director / Cluster Leader pracovala ve Švýcarsku a v Portugalsku (zodpovědnost za jihozápadní Evropu). Ve společnosti Hewitt Associates (nyní Aon Hewitt) vedla poradenskou sekci a působila jako konzultant pro vrcholová vedení společností až do počtu zaměstnanců 12 000. Má Master´s Degree v Strategic Human Resource Management na univerzitě Sheffiled Hallam, UK. Absolvovala řadu kurzů v oblasti řízení a podnikání, a to v MCE Brusel, Ashridge Institute a IMD Lausanne. Je certifikovaná v psychometrických testech Predictive Index, Thomas International a Prism.

Je zkušený facilitátor na mezinárodní úrovni (země Evropy a Afriky) – pomáhá společnostem v efektivním řízení pracovních setkání, ať už strategická, změnová, exekuční apod. Ivana je též akreditovaný mediátor (řešení sporů) a specializuje se na Alternative Dispute Resolution (ADR) v byznysu.