Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hana Caltová, MBA

Všestranné zkušenosti v práci s lidmi Hana získávala v průběhu dlouholetého působení v mezinárodním obchodě, kdy měla příležitost rozvíjet obchodní týmy v Evropě a Asii. HR chápe jako zkratku pro human relations a od roku 2016 pečuje o lidské vztahy v Kofole. Jejím cílem je rozvíjet tyto vztahy na evropské úrovni, a to s respektem k tomu, co vybudovali její předchůdci, s odkazem k tradičním lidským hodnotám i současným trendům tak, aby se stávaly významným přínosem k plnění snů a plánů rodiny Kofola.

 V rámci programu BeEager aneb Co tě ve škole nenaučí se věnuje kariérnímu mentoringu studentů a absolventů VŠ. Absolvovala studium MBA in Executive Leadership a na své cestě se drží afrického přísloví: Chceš-li jít rychle, jdi sám. Chceš-li dojít daleko, pojďme společně.

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová

Dana Dluhošová má dlouholeté pedagogické zkušenosti s výukou manažerů, řadu let působila jako vedoucí katedry financí na fakultě, dále jako děkanka a proděkanka fakulty. Po celý svůj profesní život se věnuje zejména problematice finančního řízení a rozhodování jak nefinančních, tak finančních institucí. Publikačně a výzkumně se zabývala problematikou finančních analýz, měření finanční výkonnosti, nákladů a kalkulací, oceňování podniku.

Ing. Jiří Franek, Ph.D.

Jiří vede modul Řízení změn a znalostní management od roku 2017. Je vědeckým tajemníkem na katedře podnikohospodářské a vyučuje v předmětech zaměřených na diagnostiku a analýzu podniku pro české i zahraniční studenty. Absolvoval stáže ve Finsku, Lichtenštejnsku a Velké Británii. Působil jako externí konzultant v poradenské společnosti. V modulu řízení změn a znalostní management se společně s lektory zaměřuje na propojení teorie a nejlepší praxe. Jeho vědecký zájem zahrnuje taktéž manažerské a vícekriteriální rozhodování a byl rovněž členem řady vědeckých projektů GAČR.

Ing. Petr Gurný, Ph.D.

Petr vyučuje v rámci českých i anglických programů MBA již více než deset let. Je vedoucím Katedry financí na Ekonomické fakultě VŠB -TU Ostrava a odborně se věnuje hlavně oceňování firem, korporátním financím a risk managementu. Je autorem desítek odborných článků a publikací a byl řešitelem nebo členem řešitelského kolektivu v mnoha výzkumných projektech. V praxi se věnuje zejména zpracováním oceňovacích posudků a analýz.

prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.

Jana Hančlová se věnuje výuce MBA již 8 let. Je profesorkou v oboru Systémové inženýrství a informatika a zabývá se výzkumnými metodami a jejich aplikacemi v praxi. Profiluje se v oblasti ekonometrického modelování, operačního výzkumu, zejména při hodnocení a analýze efektivnosti produkčních jednotek. Na Ekonomické fakultě VŠB - TUO působí již 34 let jako pedagog, výzkumný pracovník, ale působí i jako proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia. 

Mgr. et Bc. Jan Hebnar, MBA

Bývalý diplomat působící v Číně. Pracoval jako ředitel společnosti čínské pobočky holdingu HTC (vlastnící i český ZETOR), kterou v roce 2013 založil. Vystudoval MBA na Peking University.

Zabývá se asijskou ekonomikou, přednáší na vysokých školách v ČR a Šanghaji. Je autorem řady publikací, z posledních “Obchod s Čínou bez rizika a se ziskem” nebo "Češi a cizinci: jak myslí, řídí a pracují". Vede společnost SINOVIA CONSULT s.r.o., která se zaměřuje na pomoc českým a slovenským podnikatelům v jejich podnikání na asijských trzích. Hovoří česky, anglicky a čínsky.

doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.

Doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. působí jako vedoucí Katedry managementu na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. K oblastem jejího profesního zájmu patří problematika řízení lidských zdrojů a managementu. V těchto oblastech se věnuje nejen pedagogické, vědecké a publikační, ale i lektorské činnosti. Je docentkou v oboru podniková ekonomika a management a autorkou či spoluautorkou řady článků v odborných časopisech, příspěvků na konferencích, monografií a učebních textů.

Ing. Jan Kadlec

Jan Kadlec řeší globální marketing u dodavatele automobilového osvětlení, společnosti Varroc Lighting Systems. Je svorníkem mezi týmy vývoje a obchodu.  Za jeho působení firma zdvojnásobila svůj obrat, rozšířila počet zákazníků a zmodernizovala své produktové portfolio. Ve svém předchozím působení v Tatře byl při zrodu revoluční produktové řady Phoenix a podílel se na přerodu firmy směrem k zákaznické orientaci a nabídce hodnoty. Vystudoval Marketing a obchod na Ekonomické fakultě VŠB - Technické univerzity v Ostravě.

Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.

Ing. Kateřina Kashi, Ph.D. působí jako odborný asistent Katedry managementu na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. K oblastem jejího profesního zájmu patří zejména problematika manažerských dovedností, managementu a řízení lidských zdrojů. Ve zmíněných oblastech se věnuje jak pedagogické, tak vědecké a publikační činnosti. Je doktorkou v oboru podniková ekonomika a management a autorkou či spoluautorkou článků v odborných časopisech, příspěvků na konferencích apod. Svou praxi získala mimo jiné i v USA, kde deset let žila.

Ing. Miroslav Krupa, MBA

Vystudoval inženýrskou informatiku na VŠB-TUO. Od roku 2003 působí jako projektový manažer převážně IT projektů v retailu, logistice a také zdravotnictví. Ve své praxi spolupracoval při zavádění několika projektových kanceláří. Je držitelem seniorních profesních certifikací PRINCE2 Practitioner a Project Management Professional. V současné době působí jako generální ředitel společnosti U&SLUNO, která se zabývá dodávkou IT služeb v oblasti retailu a logistiky.

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.

Martin vyučuje manažery již 20 let. Je profesorem ekonomie se zaměřením na makroekonomii, metodologii a vývoj ekonomie, krátce pracoval též jako analytik v bankovním sektoru. Řadu let byl proděkanem fakulty, nyní působí v poradních orgánech Grantové agentury ČR a vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Je rovněž členem vedení CAMBAS – České asociace MBA škol. Má bohaté pedagogické a odborné zkušenosti z vysokých škol v Evropě a Asii.

Ing. Martina Novotná, Ph.D.

Volitelný modul Kapitálové trhy a bankovnictví umožní účastníkům posoudit možnosti využití finančních trhů k získávání kapitálu, rozumět základním druhům cenných papírů, naučit se principům investování v kontextu psychologie a posoudit význam etického chování na finančních trzích. Studenti získají přehled o fungování bankovního systému a seznámí se s jednotlivými bankovními produkty s důrazem na inovace v bankovnictví. Po absolvování budou účastníci schopni posoudit současnou situaci a trendy na světových finančních trzích. Získané znalosti mohou být využity při jednání s bankami, investování či získávání prostředků na kapitálových trzích.

Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.

Petr Rozehnal působí jako vedoucí Katedry aplikované informatiky na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Profesně se věnuje problematice efektivní aplikace informačních technologií do byznys procesů organizace. Ve výuce i v publikační činnosti se zabývá IT rámci pro oblast řízení informačních technologií ITIL, COBIT a uplatněním podnikové architektury. Je dlouholetým členem organizace ISACA ve statusu Academic Advocate. Působil jako řešitel nebo člen týmů v řadě projektů. Podílel se na analýzách v oblasti procesního řízení nebo jako konzultant implementace IT.

doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.

Vojtěch Spáčil je děkanem Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Předtím působil dlouho dobu jako vedoucí katedry marketingu a obchodu. K oblastem jeho profesního zájmu patří problematika měření spokojenosti zákazníků a spotřebitelské angažovanosti. Jako projektový manažer a analytik realizoval více než 250 marketingových výzkumů pro společnosti jako například UNILEVER, Heineken, Arcelor Mittal, Walmark, České dráhy. Poskytuje rovněž marketingové poradenství. Je držitelem holandských marketingových certifikátů NIMA-A a NIMA-B. Absolvoval stáž u britské výzkumné agentury TN AGB v Londýně.

Ing. Lenka Spáčilová, Ph. D.

Lenka Spáčilová se začala věnovat vzdělávání manažerů už počátkem 90. let jako lektorka švýcarské vzdělávací nadace TRANSFER. Na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, kde působí jako odborná asistentka na katedře ekonomie, se specializuje především na mikroekonomii.  Několik let se věnovala také výuce Manažerské ekonomie pro studenty prezenčního studia a se vznikem programu MBA na Ekonomické fakultě VŠB-TUO se zapojila do výuky tohoto předmětu také v rámci těchto kurzů.

Dr. Ing. Petr Řeháček

Dr. Ing. Petr Řeháček se zabývá projektovým managementem, systémovými analýzami a projekty z oboru systémového inženýrství. Je autorem mnoha článků a publikací. Své praktické zkušenosti čerpá nejen z tuzemska, ale i ze zkušeností zahraničních firem. Jako lektor je více zaměřen na praxi, výuka probíhá na praktických příkladech a účastníci mají možnost prezentovat a oponovat projekty a tím získávají vícenásobnou kvalifikovanou zpětnou vazbu.

Ing. Hana Štverková, Ph.D., MBA, LL.M.

Ing. Hana Štverková, Ph.D., MBA, LL.M. působí jako vedoucí Katedry podnikohospodářské na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. K oblastem jejího profesního zájmu patří problematika podnikové ekonomiky, zejména malých a středních podniků, start-upů,  podnikavosti a řízení jakosti. V těchto oblastech se věnuje nejen pedagogické, vědecké a publikační, ale i lektorské činnosti. Je doktorkou v oboru podniková ekonomika a management a autorkou či spoluautorkou řady článků v odborných časopisech, příspěvků na konferencích, monografií a učebních textů a aktivně se podílí  na národních i mezinárodních projektech.

PhDr. Jan Vašek MSc. et MSc.

Svou akademickou dráhu zahájil na Ekonomické fakultě VŠB-TUO a specializuje se na Strategické a Inovační řízení podniků a Nákup a řízení dodavatelského řetězce. Publikuje v oblasti Nákupu a digitalizace Dodavatelských řetězců. Je autorem více než padesáti manažerských případových studií. Je absolventem Francouzské a Anglické filologie (PhDr.) a Aplikované ekonomie na UPOL (Bc.), Business and Law na Nottingham Trent University (MSc.), Postgraduate Diploma in Strategy and Innovation na University of Oxford (PGDip), Managing Corporate Performance na Cranfield University (MSc.) a PLD na Harvard Business School. Mezi lety 1999-2014 postupně prošel všemi pozicemi ve firemním nákupu, od juniora až po ředitele globálního nákupu, a působil především v Belgii, Francii a Německu.

Ivana Watson, MSc.

Ivana má dvacetileté zkušenosti z řízení lidských zdrojů v mezinárodních společnostech, a to včetně regionálních rolí v Evropě a Africe. Pracovala ve společnostech Tetra Pak, Toyota, Rockwell Automation, Abbott Laboratories. Jako HR Director / Cluster Leader pracovala ve Švýcarsku a v Portugalsku (zodpovědnost za jihozápadní Evropu). Ve společnosti Hewitt Associates (nyní Aon Hewitt) vedla poradenskou sekci a působila jako konzultant pro vrcholová vedení společností až do počtu zaměstnanců 12 000. Má Master´s Degree v Strategic Human Resource Management na univerzitě Sheffiled Hallam, UK. Absolvovala řadu kurzů v oblasti řízení a podnikání, a to v MCE Brusel, Ashridge Institute a IMD Lausanne. Je certifikovaná v psychometrických testech Predictive Index, Thomas International a Prism.

Je zkušený facilitátor na mezinárodní úrovni (země Evropy a Afriky) – pomáhá společnostem v efektivním řízení pracovních setkání, ať už strategická, změnová, exekuční apod. Ivana je též akreditovaný mediátor (řešení sporů) a specializuje se na Alternative Dispute Resolution (ADR) v byznysu.