Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Krok 1: Jak začít studovat?
Podání přihlášky

Vyplnění online přihlášky je rychlé a jednoduché. Následně Vás kontaktuje naše studijní referentka a dojedná s Vámi veškeré náležitosti studia MBA.

Uchazeči jsou přijati ke studiu na základě vyplněné online přihlášky, včetně všech požadovaných dokladů, úhrady příjímacího poplatku a absolvování přijímacího pohovoru. Poplatek za studium je nutno uhradit nejpozději v den oficiálního zahájení studia.

 

Online přihláška

Strategie výuky

Výuka na učebnách probíhá převážně interaktivně ve vazbě na skupinové aktivity. Příkladem jsou často využívané případové studie podporující studenty ve strategickém uvažování v praktických situacích.

Vedle toho je po studentech požadováno samostatné studium vztažené ke konkrétní organizaci. V rámci individuálního studia je však od studentů očekávaná komunikace s kolegy při vyhledávání informací a řešení.

Úvod do studia

Seznámení s průběhem studia je součástí modulu Úvod do studia, který je vždy v rozvrhu zařazen na počátek programu MBA. V rámci úvodního modulu získáte informace o:

 • cílech programu, filozofii studia, akademické podstatě a standardech studia,
 • obsahu studia a postupu hodnocení výsledků každého studijního modulu (předmětu),
 • metodách výuky a důležitosti účasti ve výuce, připravenosti na výuku, přípravě pro diskusi materiálů z případových studií, významu práce v týmech, a podstatě individuálního učení,
 • zpracování projektů a závěrečné disertace, práci s knihami a časopisy, sebereflexi studia a problémech plagiátorství, hodnotících panelech a možnostech odvolání ze strany studentů,
 • používání fakultních počítačů a knihoven,
 • způsobu předkládání informací týkající se závažných skutečností, které ovlivňují plnění studijní povinností.

Zde se také se dozvíte informace o IT podpoře a možnostech využití knihovny, kde jsou přímo specializované knihy pro studenty programu MBA.

KROK 2: Průběh studia
Samotná výuka

V programu MBA je uplatňována řada didaktických metod, obecně se jedná o přednášky, cvičení, diskuse, workshopy. Konkrétně těmito metodami jsou:

 • analýza případových studií a konzultace projektů,
 • skupinové a individuální diskuse na konkrétní témata, teorie a nástroje nalezené v literatuře nebo v praxi,
 • přednášky tutorů (pedagogů) s důrazem na interakci a participaci,
 • prezentace výzkumných zjištění,
 • formální a neformální přednášky hostujících přednášejících,
 • formální přednášky, cvičení, semináře a workshopy.

Strategie výuky a učení Vás jako studenty vede ke kritickému i exaktnímu přístupu ke každému modulu (předmětu), spolu s uplatněním znalostí a dovedností získaných v konkrétní organizaci.

Výuka probíhá 2x měsíčně – v pátky (14:00 – 20:00) a soboty (9:00 – 16:00) dle platného rozvrhu v učebnách s moderní IT technikou.

Rozvrh

Na začátku studia obdržíte rozvrh informující o tom, kdy budou jednotlivé moduly (předměty) vyučovány. Výuka je realizována dvakrát v měsíci, v pátek od 14.00 do 20:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 16:00 hodin.

Podpora studijního oddělení

Naše studijní referentky Vám rády pomohou s řešením jakéhokoliv požadavku nebo dotazu. Na studijní oddělení se studenti mohou obrátit kdykoliv a my jsme připraveni udělat maximum pro jejich spokojenost a pohodlí.

Moderní e-learningové prostředí – LMS Moodle

Od začátku studia je každému studentovi zřízen přístup do moderní e-learningové platformy – LMS Moodle, kde nalezne na jednom místě veškeré studijní materiály, informace o studiu a přístup k literatuře. A kde také vkládá jednotlivé závěrečné práce z každého modulu.

Konzultace s lektory

Dobrá spolupráce lektorů (pedagogů), administrátorů a studentů je založena na efektivní vzájemné komunikaci. K tomu lze využít především níže uvedených cest:

Vy (studenti) směrem k lektorům (pedagogům)

 • lze oslovit lektory prostřednictvím e-mailových adres garantů modulů, jež jsou uvedeny v této příručce,
 • lze využít konzultačních hodin lektorů, které jsou zveřejněny na nástěnkách oddělení manažerských studií, na dveřích kanceláří lektorů a v informačním systému fakulty,
 • lze zanechat vzkaz na oddělení manažerských studií s uvedením příslušného lektora.

Lektoři (pedagogové) směrem k Vám (studentům)

 • lze Vás kontaktovat e-mailem na adresy, které zanecháte na oddělení manažerských studií,
 • lze využít informačního systému LMS Moodle.

Velký důraz je kladen na sdělování Vašich názorů tak, aby mohla být provedena zlepšení ku prospěchu všech. Programový tým vítá diskuze a náměty od všech studentů programu. Snahou tutorů (pedagogů) i administrativních pracovníků je Vám co nejvíce napomoci v průběhu Vašeho studia. Nástěnky na oddělení manažerských studií a emaily jsou primárními prostředky komunikace; je tedy ve Vašem vlastním zájmu je sledovat, aby nedošlo ke vzniku komunikačního deficitu a nedorozumění.

KROK 3: Završení studia
Osvědčení a prestižní titul MBA

Absolventi získávají osvědčení o absolvování mezinárodně uznávaného kurzu MBA v rámci celoživotního vzdělávání dle §60a zákona 111/1998 Sb. O vysokých školách.

Slavnostní setkání

Po obhajobě disertační práce proběhne slavnostní předání osvědčení se získaným titulem MBA. Zde si můžete naplno vychutnat pocit úspěchu a dosažení dalšího profesního cíle.