Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

"Jenom úzké spojení vědy a výzkumu s progresivními manažerskými metodami řízení může nejrychleji zajistit cestu přístupu pacientů k nejnovější léčbě."

RNDr. Kateřina Vítková, Ph.D., MBA

Koordinační a projektový pracovník FNO
a koordinátor pracovní skupiny pro vědu a výzkum NLZP

Mým hlavním motivem MBA studia bylo rozšířit své teoretické znalosti zejména z oblastí Financí, Marketingu a ekonomiky obecně. Taktéž jsem si chtěl dokázat i to, že s ohledem na rodinné priority a vysoké pracovní vytížení jsem stále schopen zvládat nové výzvy, jako že Executive Leadership studium v angličtině beze sporu je. Má investice do kvalitního vzdělání garantované VŠB TU ve spolupráci s LJMU se mi stále vyplácí, jelikož nabyté poznatky prakticky denně uplatňuji v mé profesi.

Ing. Jaroslav Milota, MBA
Managing Director and Operations Director Europe

ERICH JAEGER, s.r.o.

Studium MBA bylo strukturováno do několika modulů, které řešily ekonomicko-manažerskou problematiku podniků z více pohledů. Vyzdvihnul bych množství příkladů, ale i možnost diskuze s lektory i manažery. Absolvování studia mi pomohlo dívat se na řízení podniku více komplexněji a získané znalosti mohu využít ve svém profesním životě. Studium MBA bych doporučil každému, kdo si chce rozšířit své dosavadní vzdělání, ale i manažerům s dlouholetou praxí.

 

Ing. Roman Beneš, MBA
Manažer pro investiční činnost

Go Steel Frýdek Místek, a.s.

Absolvoval jsem vysokou školu těsně před revolucí a z tohoto důvodu jsem měl velmi omezené teoretické znalosti o funkci tržní ekonomiky. Jak spravovat finance, řídit lidi, provádět marketingové aktivity či nastavovat firemní procesy jsem se učil až v praxi. Profesionálně se dlouhá léta věnuji marketingu a obchodním aktivitám pro významnou švédskou společnost. V tomto prostředí jsem delší dobu pociťoval potřebu získat hlubší vzdělání ve zmíněných oblastech firemních činností. Studium MBA v angličtině na ekonomické fakultě moje očekávání naprosto splnilo.

Ing. Jaroslav Balhar, MBA
Product Specialist (specialista výroby), EMEA Wear Applications

Sandvik Hyperion

Studium MBA při VŠB TU ve spolupráci s LJMU mi nabídlo možnost nahlédnutí  na ekonomicko-manažerskou problematiku po 15ti letech praxe. Právě absolvovaná praxe nabízela možnost faktické diskuze s přednášejícími, konstruktivní konfrontaci teorie s praxí, nebo naopak teoretické vysvětlení reálných businessových situací. I díky erudovaným lektorům z řad akademické obce, ale i manažerů s dlouholetou praxí, kteří nás touto diskuzí prováděli, aktivně využívám získané poznatky ve své každodenní manažerské práci.

Ing. Kostas Čanaklis, MBA
Ředitel výroby

Teva Czech Industries s.r.o.

Pro mě asi nejcennějším přínosem studia programu MBA je, že mohu nyní každý nový projekt, ale i běžný pracovní úkol posoudit v jakémsi širším úhlu pohledu a vždy jsem schopen docela úspěšně odhadnout dopad dané problematiky na jednotlivé oblasti řízení firmy. Velmi jsem ocenil diskuze na jednotlivých přednáškách, díky kterým jsem měl možnost srovnání širokého spektra předkládaných teoretických poznatků se skutečností. Opravdu vysoce kladně hodnotím personální obsazení programu, přednášející byli velcí profesionálové a skuteční odborníci.

Jan Holík, MBA
Vedoucí vnitřního auditu a plánu

MSEM, a. s.

Mým hlavním motivem ke studiu MBA bylo další rozšíření teoretických i praktických znalostí z oblasti managementu a ekonomie. V tomto smyslu byla má očekávání zcela naplněna. Výuka obsahovala nejen teoretickou část, ale byla úzce propojena s praxí pomocí modelových situací a případových studií. Získané poznatky jsem často úspěšně aplikoval na řešení úkolů z mého profesního života. V neposlední řadě bylo studium MBA příležitostí pro navázání zajímavých kontaktů a získání řady inspirativních myšlenek.   

Ing. Michal Vojáček, MBA
Ředitel odboru zdravotní péče

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Systém studia organizace, zajištění a vysoká odbornost pedagogů splnila mé očekávání. Z pohledu manažera jsem si rozšířila znalosti o komplexnosti řízení firmy a možnostech řešení problémů. A to jak na úrovni teoretické, tak i praktické prostřednictvím jednotlivých modulů. Tyto nabyté znalosti využívám ve své profesi. Zejména u finančního a marketingového řízení. Pro řízení firmy PERLIT jde především o přínos v oblasti strategického rozvoje portfólia produktů ve vztahu k plánovaným investicím do výrobní technologie v České a Polské republice.

Ing. Lenka Papánová, MBA
Vedoucí odbytu

PERLIT, spol. s.r.o.

Finanční náročnost tohoto studia je plně kompenzována vynikající úrovní přednášek i materiálů pro studium v anglickém jazyce, jakož i interaktivní formou studia s možností konzultací průběžných prací k jednotlivým modulům studia. Úspěšnost tohoto studia dokládá i zavedení poznatků získaných při studiu do praxe ve Fakultní nemocnici Ostrava a navázání spolupráce mezi FN Ostrava a Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava v datových analýzách.

Studium MBA hodnotíme velice kladně a prospěšné k získání manažerských dovedností a doporučujeme i dalším firmám či jednotlivcům.

MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc
Náměstek ředitele pro vědu a výzkum

Fakultní nemocnice Ostrava

Studium programu MBA pod záštitou spolupráce dvou kvalitních a renomovaných univerzit byla pro mou další kariéru i osobní život skvělá volba. Nabyté znalosti skvěle doplnily mé původní ryze technické vzdělání. Volba anglické verze studijního programu byla navíc, i přes počáteční obavy, nečekaným benefitem. Díky ní jsem v rámci studia nenásilnou formou významně vylepšil i své jazykové dovednosti. Zkušenosti lektorů a koneckonců i studentů navíc pravidelně vedly k dlouhým a zajímavým diskuzím. To je věc, která je v rámci běžného studia ze zřejmých důvodů spíše vzácná a já osobně si ji zpětně velice cením.

 

Ing. Pavel Miňo, MBA
Project Design Engineer

Alliance Laundry CE s.r.o.

„Studium MBA na VŠB-TUO bylo velmi inspirativní zkušeností nejen díky propojení teoretických poznatků a praxe. Jednoznačně mi potvrdilo že i nezisková organizace poskytující sociální služby může být řízena „moderně“ a využívat a aplikovat zkušenosti z výrobní sféry a businessu, aniž by přitom přišla o svou tvář pomáhající organizace.“

 

Mgr. Martin Hořínek, MBA
Ředitel

Charita Frýdek – Místek